Ren fjord og levende bekker

FNs bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold. Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling. Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien.
FNs bærekraftsmål 14: Liv under vann. Det er verdenshavene – deres temperatur, kjemi, strømninger og liv – som driver de globale systemene som gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.
De Grønne vil si stopp til mudring, fylling, sprenging, forurensing og utbygging i Askers skjærgård. Oslofjorden har et unikt dyre- og fugleliv som er avhengig av at vi mennesker gir det en egenverdi og bevarer det. Det politiske flertallet i Asker har lenge tillatt at stadig mer natur, fellesareal og stillhet ødelegges med inngrep, flere større og raskere båter og vannscootere. Dagens utvikling er skremmende hensynsløs.

Levende fjord og strandsone for alle

De Grønne vil gjøre hele Asker til en foregangskommune i bærekraftig kystforvaltning som bevarer og gjenskaper rene og vakre fjorder med rik natur og dyreliv, lite støy og null utslipp. Asker har et stort ansvar for sin rike natur og det unike mangfoldet av arter og dyreliv i vannet og på land. Vann, vassdrag og fjorder er uerstattelige kilder til artsmangfold, rekreasjon, rent vann og frisk luft. Mindre pressede fjorder og kystlinjer vil bidra til god helse og livskvalitet. Vi vil derfor:

 • Arbeide for sammenhengende kyst-sti mot begge fjorder.
 • Motarbeide videre nedbygging innenfor 100-metersbeltet.
 • Sikre øyene i Oslofjorden som fritidsøyer.
 • Arbeide for redusert fartsgrense langs kystlinjen og innenfor øyene i fjordene.
 • Samarbeide med frivilligheten om å forvalte, bevare og få tilbake dyr og natur.

Elver og bekker – artsmangfold og opplevelse

De Grønne vil at folk i Asker skal kunne nyte skjønnheten, stillhet, blomster og dyreliv der vannet sildrer. Elver og bekker er noe av det vakreste i natur og kulturlandskap. Asker har mange elver og bekker, men mye er lagt i rør, bygd ned og skadet. Vi vil:

 • Gjenåpne elver og bekker og prioritere bevaring og istandsetting av Askers vassdrag med vakre turveier, raste- og badeplasser langs vassdragene fra fjorden til marka.
 • Ha sammenhengende turstier langs utvalgte elver og bekker.
 • Beskytte og gjenopprette vandre- og gytemuligheter for ørret, laks og andre ferskvannsarter som hører hjemme i Asker.
 • Fjerne skadelige og fremmede planter.

En fjord fri for plast og mikroplast

De Grønne vil arbeide for at Asker kommune stanser all bruk av engangsplast innen 2020. Med en parallell innsats i alle kommuner rundt Oslo- og Drammensfjorden overfor næringsliv, skipstrafikk, ferger, privatbåter og publikum skal det ikke finnes plast på strender i Asker etter 2020. Mikroplast fra bildekk er en stor forurens­ningskilde for fjorden. Framtidens transport må derfor være fjordvennlig og arealsmart. Årlig forsvinner 3000 tonn gummigranulat fra norske kunstgressbaner. Vi vil derfor at:

 • Askers kunstgressbaner skal være fri for plastgranulater ved sesongstart i 2020.

Fortsett El-bil suksessen blandt fritidsbåter

De Grønne vil legge tilrette for at el-drift kan erstatte fossilt drivstoff i fritidsbåter. Vi vil:

 • Gjøre Asker til et pilotområde for etablering av infrastruktur for at elbåter skal få større utbredelse.
 • Teste utleie av kajakker og småbåter tilsvarende ordningene for leiesykler.
 • Ikke ha vannskcooter langs vår kystlinje.

Miljøvennlige fritidsbåter og mottak for plastvrak

De Grønne vil at småbåtsflåten skal bli miljøvennlig. Gamle båter kastes i dag i naturen og bunnstoff fra fritidsbåter forurenser skjærgården. Det pågår arbeid med å løse problemet med groing på båtskrog og De Grønne vil:

 • Etablere samarbeid med næringslivet for å stimulere til mekanisk båtvask fremfor bruk av bunnstoff.
 • Opprette et mottakssystem der alle båteiere kan levere utrangerte plastbåter.
 • Arbeide for en støyfri kystlinje med ren luft og vann som alle kan nyte godt av.
 • At alle fritidsbåthavner i Asker skal sertifiseres etter miljøstandarden Blått flagg innen 2020.

Naturens metoder reduserer klimaendringer

De Grønne vil bruke naturens metoder for å redusere klimaendringer fordi de er best og billigst. Klima­endringene gir mer av all slags vær, også mer regn og flom, og Asker må bygges om for å beskytte folk og næringsliv mot kostbare skader. Vi vil:

 • Gjenåpne elver og bekker.
 • Bevare våtmarker, myr og sumpskog i kulturlandskapet og i marka.
 • Ha mer grøntområder i bebyggelse, krav om grønne tak, bygge renner og dammer som tar imot , demper flom og gjør nærmiljøet triveligere.