Helsefremmende samfunn

FNs bærekraftsmål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling.
De Grønne vil ha livskvalitet, psykisk og fysisk helseperspektiv, sterkere inn i samfunnsplanleggingen. I dag er depresjon og angst blant de vanligste helseplagene hos unge. Også for voksne er psykiske lidelser, sammen med muskel og skjelettlidelser, de vanligste årsakene til helsetap. God helse og livskvalitet skapes ikke først og fremst i helsesektoren, men er avhengig av livsstil og samfunnet vi vokser opp i. Derfor er planarbeid, skole, barnehage, arbeidsplass, nærmiljø, psykososialt miljø - kort sagt alle deler av samfunnet viktige for folkehelsen.

Innsats mot utenforsskap og ensomhet

De Grønne vil at både unge og gamle skal oppleve inkludering og at livet er meningsfullt og sosialt. Det må være enkelt og velge en helsevennlig livsstil. Vi vil:

 • At kommunen tilbyr lavterskelaktivitetstilbud hvor alle kan delta uten særlige krav.
 • At barn skal ha like muligheter til utvikling og deltakelse, uavhengig av foreldrenes økonomi, utdanning og bakgrunn.
 • Styrke krisesentre og frivillige organisasjoners innsats for å beskytte barn som utsettes for trusler, vold og incest.
 • Styrke kommunal innsats mot fattigdom.

En god hverdag for dem som lever med sykdom

De Grønne vil sørge for at folk med en eller flere diagnoser kan leve et best mulig liv. God folkehelse handler ikke bare om å hindre sykdom, men også om å sørge for at folk med en eller flere diagnoser kan leve et best mulig liv. Vi vil derfor at:

 • Kommunen skal arbeide for å få unge og eldre i aktivitet, få et sosialt fellesskap, selvtillit og mestringsfølelse.
 • NaKuHel satses på som et tverrfaglig folkehelsesenter med fokus på livskvalitet, psykisk helse, forebyggende arbeid, fysisk aktivitet, kosthold og salutogenese – styrking av det friske i folk.
 • Styrke det psykiske helsevernet, som flere tilbud liknende Aastad Gård, Impulssenter med demensomsorg.

Respekt og hjelp til rusavhengige

De Grønne vil at rus og avhengighet skal behandles som et helseproblem. Rusavhengige må få hjelp når de trenger og tilstrekkelig støtte til livsmestring, delta i samfunnet og være til nytte. Vi vil:

 • Bedre helhetlig oppfølging av rusmiddelavhengige. Sikre nok boliger, godt ettervern, økt bruk av individuell plan, koordinator og ansvarsgruppe.
 • At unge som har et rusproblem, for eksempel hasj, får rask helsehjelp ostøtte til å komme seg bort fra rusmiddelbruken.
 • Legge til rette for overgang fra inntak av rusmidler med sprøyte til mindre skadelige inntaksmåter.

God behandling når du trenger det

De Grønne vil ha fokus på rask diagnostikk, riktig behandling og god rehabilitering av somatiske og psykiske lidelser. Vi vil:

 • At det skal bli enklere å få time hos fastlegen.
 • Tilby fastleger fastlønn slik at legen kan få bedre tid til pasienten og alt arbeid ovenfor NAV, spesialisthelse­tjenesten mm.
 • Styrke rehabiliteringstilbudet i kommunen.
 • Utrede behov og mulighet for legevakt flere steder i Asker.
 • Sikre god tilgang til lege, jordmor, gynekolog og helsesøster med kompetanse på kvinnesykdommer og minoritetshelse.
 • Bedre dekning av psykologer i kommunen.

Tilgjengelig helsestasjon og skolehelsetjeneste

De Grønne krever oppbemanning av skolehelsetjenesten for å ivareta økende psykiske problemer hos unge. Vi ønsker:

 • Bedre tilgang til helsesykepleiere og PP-tjeneste og godt samarbeid mellom skolehelse og annet hjelpeapparat – på elevens premisser.
 • Styrke helsesykepleier- og legetjenesten ved ungdomshelsestasjonene.

Helsefremmende arbeidsplasser til alle

De Grønne vil sørge for nødvendig satsning på arbeids­inkluderende tiltak. Arbeid er viktig for psykisk helse. Da er det ekstra bekymringsfullt at blant personer som faller ut av arbeidslivet, utgjør personer med psykiske lidelser en stor og økende gruppe.

God livskvalitet for eldre

De Grønne vil sørge for å forbedre livskvaliteten for eldre. Eldre skal ha mulighet til å oppleve livsglede og en meningsfull hverdag uansett om man er hjem­meboende eller bor på en institusjon. Å bevare mest mulig normalt liv for brukere i institusjoner er en viktig målsetning. Vi vil:

 • Styrke grunnbemanningen i hjemmesykepleien og på sykehjem, også av fysioterapeuter, psykologer, miljø­terapeuter og aktivitører.
 • At pårørende involveres i det sosiale og kulturelle på sykehjemmet.
 • Ha fritt valg av sykehjem i kommunen så langt det er mulig.
 • At eldre skal ha tilbud om sunn mat, basert på gode råvarer, minst 50% økologisk, kortreist og minst 4 ganger daglig. En dag i uken skal være vegetarisk, fullverdig kosthold med protein- og vitaminrik varm mat.
 • At eldre skal bli hjulpet ut daglig, så langt helsemessig forsvarlig. Eldre som bor hjemme skal tas med til bibliotek, nærsenter og på tur.
 • Det bør inngås flere avtaler med frivillige organisasjoner om hjelp og assistanse til eldre.
 • Det må arbeides aktivt med å forebygge funksjonstap hos eldre for å forebygge sykdom og flere sykehus­innleggelser.