Bærekraftig produksjon og forbruk

FNs bærekraftsmål 12: Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk-miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må hver enkelt forbruker endre livsstil.
De Grønne ønsker at kommunen aktivt skal bruke sin markedsmakt til å gjøre en forskjell til beste for klima og miljø. Asker kommune forvalter betydelige ressurser gjennom sin forvaltning, prosjektering og innkjøp. Kommunens inn¬retning av egen aktivitet har stor betydning for det omkringliggende næringsliv.

Miljøeffektiv kommunal produksjon og forbruk

De Grønne vil at Asker kommune skal feie for egen dør og gå foran med et godt eksempel for innbyggere og næringsliv. Vi vil at:

 • Alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres og de ansatte gis opplæring i miljørettet adferd internt og i forhold til kommunens innbyggere, leverandører og partnere. Kommunalt ansatte vil på denne måten kunne bli viktige miljøambassadører ut mot Askersamfunnet.
 • Kommunen skal arbeide kontinuerlig med å skjerpe og håndheve kravene til klima og miljøvennlige anskaffelser/ leveranser, og kravene skal vektes slik at økonomi balanseres mot miljø i kost-nytte-analyser.
 • Kommunale økonomiske midler og fond ikke skal in-vesteres i selskaper og virksomheter med miljøskadelige og/eller uetiske virkninger som f.eks. fossilbaserte energiformer, våpenproduksjon eller tilsvarende.
 • Kommunen skal utvikle metoder for å stimulere til innovativ produksjon og forbruk i kommunen, ved f.eks. økt bruk av sosiale entreprenører.
 • Kommunen skal tredoble antall lærlingeplasser i kommunale virksomheter og stimulere til etablering og drift av ungt entreprenørskap.
 • Kommunen skal støtte tiltak som motvirker matsvinn fra forretninger, hoteller og institusjoner, og i egne virksomheter.

Grønnere næringsliv og arbeidsplasser

De grønne mener grønn omstilling gir enorme mulig­heter for Asker. Vi har et næringsliv med svært kompe­tente arbeidstakere og gode forutsetninger til å lykkes med grønn konkurransekraft og ny verdiskaping. Vi har allerede verdensledende bedrifter innen sirkulærøko­nomien. Et næringsliv som opererer innenfor naturens tålegrense er det eneste som kan trygge arbeidsplasser, verdiskapning og velferd på lang sikt. Dette kan skje ved f.eks. bruk av fornybare råvarer og innsatsfaktorer, kontinuerlig reduksjon av utslipp til luft og vann fra produksjon og distribusjon, uten å true mangfoldet av planter og dyr, og ved høy grad av innovasjon og oms­tillingsevne. En del av næringslivet i Asker er i betydelig grad rettet mot olje- og gass-aktivitetene i Nordsjøen. Dette gir sårbarhet mot svingninger i denne sektoren. Avhengigheten av olje- og gass-næringen bør reduseres til fordel for et grønt næringsliv med grønne arbeids­plasser. Næringslivet i andre deler av kommunen er i betydelig grad preget av sterk økning i arealkrevende lager- og servicebedrifter med få arbeidsplasser per m2, som «spiser opp» kommunens verdifulle og begrensede landbruks- og friluftsarealer. De Grønne vil, innenfor

kommunens styringsmuligheter, gi forrang til nytt grønt næringsliv som tilbyr grønne arbeidsplasser og:

 • Stimulere til at bedrifter i kommunen blir miljøsertifisert for å sikre energi- og miljøeffektiv produksjon og drift.
 • Støtte initiativ og bedrifter innenfor gjenbruk og gjen­vinning av materialer og varer, samt reparasjon.
 • Prioritere etablering av grønne bedrifter og arbeids­plasser på kommunal grunn som reguleres til næringsvirksomhet. Prioritere arbeidsplassintensive fremfor arealekstensive bedrifter.
 • Stimulere til at flere bedrifter etablerer lærlingeplasser for ungdom.
 • Stimulere landbruksnæringen til å legge om til mer øko­logisk landbruksproduksjon med økt vekt på leveranser til det lokale markedet for grønnsaker, frukt og bær mv.
 • Stimulere til grønt og sosialt entreprenørskap og innovasjon.
 • Skape et grønt næringscluster f. eks. med utgangspunkt i Askers allerede ledende bedrifter innen bioøkonomi, miljøteknologi og sirkulærøkonomi.

Sunnere livsstil og miljøvennlig adferd

De Grønne vil ha en sterkere forankring i FNs bære­kraftmål når det gjelder kommunens arbeid med å motivere til sunnere livsstil og miljøvennlig atferd blant Askers innbyggere. I FNs bærekraftsmål nr.12 heter det bl.a.: ”For å sikre gode levekår for nåværende og frem­tidige generasjoner må hver enkelt forbruker endre livsstil.” Norge har med sitt høye bruttonasjonalprodukt og høye levestandard et av verdens høyeste forbruk og fotavtrykk per innbygger. Dersom alle mennesker på jorden skulle hatt samme forbruk av arealressurser, materialer og energi som oss, ville det kreve fire jord­kloder til. Vi må derfor minst halvere vårt forbruk av verdens ressurser for at det skal være ressurser nok til alle. Dette er en utfordring, ikke bare for kommunen og næringslivet, men ikke minst også for innbyggerne selv.

De grønne vil:

 • At kommunen skal sette søkelyset på kollisjonen mellom livsstil og bærekraft. Kommunen skal utvikle en holdningskampanje med diskusjon og refleksjon for bevisstgjøring av innbyggerne rundt temaet.
 • At kommunen innarbeider hensynet til sunnere livsstil og bærekraft hos sine ansatte og i sine innbyggerrettete tjenester; barnehager, skoler, familievern, helsevern og omsorg.