Rikt kulturliv og meningsfull fritid

FNs bærekraftsmål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og minske mødre- og barnedødelighet i verden.
De Grønne vil ha et kulturtilbud i alle kommunens større tettsteder. Et kulturtilbud må kunne ytes og nytes der folk bor. Det er derfor viktig å bevare og videreutvikle kulturarenaer i de nå sammenslåtte kommunene. Kommunens støtte og tilrettelegging skal garantere mangfold, nytenkning og langsiktighet i Askers kulturliv gjennom fortsatt styrking av midlene til allmenne kulturformål, i tillegg til vedlikehold og bevaring av Askers historie og kulturminner.

Kultur skapes av alle

De Grønne vil gjøre det enkelt å søke støtte til alle typer kulturtilbud. Vi er særlig opptatt av at ungdommen i kommunen skal tilbys større og varierte lavterskelkul­turtilbud. De foreslåtte innbyggertorgene vil bli viktige for å stimulere til kulturaktivitet i tettstedene og vi vil derfor at:

 • Barne-og ungdomsorganisasjoner får bruke kommunale lokaler til øvelser, møter og trening.

Styrke kulturskolen

De Grønne vil styrke kulturskoletilbudet i de ulike delene av kommunen. Vi vil derfor:

 • Utvide tilbudet til flere kunstgrener og kulturformer.

Rikt og variert frisluftsliv

De Grønne ønsker alle tiltak som kan øke bruk av våre rike friluftsmuligheter og øke støtten til frivillige organisasjoner som satser på friluftsliv. For mange er det å komme seg ut i marka en deilig avkobling fra hverdagen. En enkel sti langs dyrket mark kan være av større allmenn nytteverdi enn en ny lysløype med sporlegging to ganger daglig. Vil vil:

 • Bevare Villingstadmarka, Bårsrudmarka, Årosmarka og Hurummarka.
 • Bevare hundremeterskog nær tettstedene – alle barn trenger en hundremeterskog!
 • Oppmuntre til flere oppmerkede og skiltede stier.

Et bredt idrettstilbud

De Grønnes mål for Askers idrett er å få flest mulig i aktivitet, ikke å finansiere stadig flere og større spesiali­serte anlegg. Asker har gode forutsetninger for mosjon og idrett, men deler av idretten har blitt for spesialisert, dyr og ekskluderende.

Bibliotek og museer

De Grønne vil støtte bibliotekene våre i arbeid spesielt rettet mot barn, eldre, og minoritetsspråklige. Det er viktig å styrke den digitale satsingen til biblioteker og gi dem ressurser til å bli kompetansesentre for læring av nettbaserte tjenester. De Grønne ser også på bibliotekene som samlingssted for kulturelle aktiviteter i kommunen og vil derfor:

 • Bevare og videreutvikle det desentraliserte museumstilbudet der de ligger i dag.
 • Samle museumsvirksomheten under én felles ledelse som kan koordinere driften.

Frivillighet på egne premisser

De Grønne vil gi mer tid til å drive med det man engasjerer seg for. Frivilligheten skal ha romslige og forutsigbare støtteordninger med mindre papirarbeid. Vi vil derfor:

 • Øke støtten til frivillige organisasjoner med vekt på friluftsliv, forskjønnelse av tettstedene og kulturbe­varing, og med fokus på å fremme kulturaktivitet i tettstedene våre.

Møteplasser uten kjøpemas

De Grønne ønsker gode offentlige møteplasser flere steder i kommunen, der man ikke må kjøpe noe for å oppholde seg. Derfor er vi for:

 • Flere innbyggertorg og økte bevilgninger til støtteord­ninger for nærdemokrati. Det er viktig at kommunen er der folk er og at de sammen kan skape sin egen kultur og identitet. I tillegg til sine kommunale tjenester, kunne disse innbyggertorgene også tilby nye «leke­plasser» for voksne og ungdom – rom for uformelle møter og uhøytidelige aktiviteter.

Stillhet

De Grønne vil at Asker skal definere en rekke stille områder som skal skjermes best mulig mot støy, særlig langs vassdrag. De Grønne vil også:

 • Forsterke innsatsen for støyskjerming av boliger som er utsatt for trafikkstøy og arbeider nasjonalt for at statlige aktører som NSB skal prioritere støyskjerming høyere og sette av flere penger til dette.
 • Si NEI til vannskuter langs vår kystlinje.