Oppvekst og utdanning – læring for livet

FNs bærekraftmål 4: God utdanning. En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.
De grønne vil at barnehager og skoler gir barn og unge pågangsmot, nysgjerrighet, trygghet og kompetanse til å drive et bærekraftig Norge. Om 30 år må Norge være et bærekraftig samfunn med sirkulær økonomi, hvor ressursene forblir i økonomien lengst mulig, uten artsutryddelse og forurensning. Dette samfunnet skal barna i dagens barnehage og skole drive. Barnehage og skole er et offentlig ansvar.

19

 

Grønn og trygg barnehage

De grønne vil ha løpende opptak etter fylte ett år. Barnehagene skal ha nok fagpersonell av begge kjønn til å sikre kvaliteten og ivareta barn med spesielle behov. Alle barnehagene i Asker skal være miljø-sertifisert. Vi vil legge til rette for flere naturbarnehager.

Læring gjennom lek

De Grønne ønsker at faget kroppsøving blir mer lek og mindre konkurranse, slik at alle barn får oppleve gleden ved å bruke kroppen. Alle elever i barneskolen skal lære å svømme. Lek og læring hører sammen. Lek og beve­gelse bør igjen prege pedagogikken, mer, også i skolen. Dette gir engasjement og glede, forløser kreativitet og forebygger skoletretthet.

Grønnere skole

De grønne vil legge til rette for at alle skoler bruker nær­naturen, marka og fjorden i undervisningen. Kunnskap om bærekraft, muligheter og utfordringer må gjennom­syre Askerskolen, både i undervisning og praksis. Vi vil:

 • At alle skoler skal ha tilgang til skole- eller parsellhager og bruke dem i undervisningen.
 • Opprette et matkultursenter for barn.
 • Opprette gjenbrukssentre, som tilbyr barn og pedagoger overskuddsmaterialer fra butikker og bedrifter.
 • At alle skolene skal være miljøsertifisert.

Lærerne tilbake til undervisningen

De grønne ønsker å fjerne unødig rapportering og andre tidstyver for å frigjøre lærerne til å jobbe med undervisning, observasjon, sosiale relasjoner og bedre læringsmiljø.

Samlet innsats for å skape trygge mennesker

De Grønne vil ha sterkt fokus på det psykososiale miljøet, inkludering og arbeid mot mobbing. Skolens personale må, i samarbeid med FAU og foreldrene,

kontinuerlig øves i å løse utfordringene på dette området. Tilpasset opplæring og en mer praktisk skole vil forebygge utenforskap og psykiske problemer. Vi vil:

 • Støtte opp om bruk av dialog, etisk refleksjon og trening i bevisste valg. Å kunne velge bort er i dag en svært viktig kompetanse å ha.
 • At alle skoler i Asker har nettfilter.
 • Støtte foreldre- samlivs- og livsmestringskurs. Vi ønsker et bredt utvalg av lavterskeltilbud for barn og foreldre som sliter, i flere lokale sentra, gjerne etter modell av Røykenhuset.

Tilpasset opplæring

De Grønne støtter kommunens plan for en mer fleksibel bruk av DAS, de offentlige alternative skolene i Asker, slik

at alle skoler får lære mer av deres erfaringer. Barns

naturlige forskjellighet må ses på som en ressurs, ikke et problem. Mange elever stimuleres best gjennom praktisk liv, slik som i de (offentlige) alternative skolene (DAS) i Asker. Asker kommune må øke kapasiteten og kompetansen på dette feltet.

En mer praktisk skole

De Grønne vil arbeide for at de praktiske og etiske fagene får større vekt fra barneskolen av og oppover i hele sko­leløpet. Vi tror det vil få avgjørende betydning for trivsel i skolen, frafallet i videregående skole, allment lærings­utbytte og innovasjon, hvis de praktiske og estetiske fagene får større vekt fra barneskolen av og oppover i hele skoleløpet. Disse fagene må få tilbake sin egenverdi og bli mindre teoretiske. Og de bør bru­kes som verktøy i teorifagene. Barn lærer best, ved å ta hele seg i bruk. Vi ønsker derfor:

 • En evaluering av bruk av digitale verktøy, slik at både lokale erfaringer og forskning tas med i videre planlegging av skolen vår.
 • Styrke skolebibliotekene. Muligheten for å velge arbeidspraksis som alternativ til vanlige skoletimer bør utvides.
 • Satse på ungt entreprenørskap i alle videregående skoler.
 • Jobbe for flere lærlingeplasser i offentlige etater og legge lærlingeplasser inn i kontrakter, når kommunen kjøper tjenester av private.

Mindre testing

De grønne vil ha færre tester. Vi vil ikke innføre karakterer tidligere i skolegangen enn i dag. Veiledende samtaler skal kunne utfylle og delvis erstatte karaktersetting i ungdomsskolen. Varig kunnskap oppstår gjennom enga­sjement, erfaring og øvelse, ikke gjennom stadig pugging til prøver. Det er dessuten kun en liten del av kunnskap og innsikt, som kan telles og måles på en skala.

Offentlige midler skal tjene barna

De grønne vil sikre at offentlige midler til private barne­hager, skoler og helsetilbud fullt ut går til gode tjenester for barn, elever og innbyggere. Vi vil ha rutiner som sikrer en forsvarlig kontroll med pengebruken og opp­følging av kvaliteten. Vi vil gjøre det enklere for foreldre å varsle, når det oppstår usikkerhet rundt økonomi eller tilbud i en barnehage eller privat skole. Kommunen må utarbeide egne rutiner for hvordan varslingssaker skal følges opp. Barnehage og skole er det offentliges ansvar. I valget mellom private barnehager vil De Grønne prioritere ideelle eiere. Private skoler med godkjent alternativ pedagogikk kan inngå som supplement til den offentlige skolen.