Matproduksjon og matsikkerhet i Asker

FNs bærekraftsmål 2: Oppnå matsikkerhet, bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk. Det er på tide å tenke nytt om måten vi dyrker, fordeler og bruker maten vår nå. Hvis vi gjør det på riktig måte, kan jordbruk, skog og fisk sørge for næringsrik mat til alle og samtidig være en viktig inntektskilde for mange
De Grønne i Nye Asker ønsker et innovativt landbruk basert på norske ressurser, med bruk av utmark og med god dyrevelferd. Nye Asker er en landbrukskommune med matjord av særlig god kvalitet. Den nye kommunen har variert matproduksjon, med mulighet for mange arbeidsplasser i næringa.

Nullvisjon for tap av matjord

De Grønne vil ha nullvisjon for tap av matjord. Matjorda trues av vegbygging, bygging av boliger, næringsbygg etc. Nedbyggingen har vært katastrofal de siste årene. En snuoperasjon må til og De Grønne vil:

 • Verne dyrket og dyrkbar mark.
 • At uunngåelig tap av matjord, erstattes med nydyrking av arealer med like høy kvalitet, uten å ødelegge våtmarksområder.
 • At matjorda skal holdes i hevd.
 • Ha flere matnettverk som «Ren smak», som er kommet i gang med produksjon og gårdsutsalg av for eksempel gresskar og juletrær.
 • Satse på økologisk, kortreist kvalitetsmat og foredling av lokale råvarer.
 • Opprette tilskuddsordning for urbant landbruk som en del av satsing på miljø, klima, folkehelse, dyrevelferd, integrering, brukermedvirkning og entreprenørskap.
 • Stimulere til etablering av andelslandbruk og skoleha­ger. Innbyggere skal få kunnskap og eierskap til jorda og matproduksjon fra jord til bord.

Bevar kulturlandskap og tradisjoner

De Grønnes mål er at bønder med små bruk skal ha en bedre inntekt og at dyrs behov blir respektert. Kulturlandskap er viktig for matproduksjon, kulturarv, opplevelser og rødlista arter. Sentralisering og industri­alisering gir stadig færre og større bruk, basert på soya og palmeolje. Norsk landbruk skal baseres på norske produkter og vi vil:

 • At helhetlige kulturlandskap skal ha samme vern som markagrensen.
 • Legge til rette for aktivt beitebruk på gamle kulturbeiter.
 • Ha et godt bemannet landbrukskontor med variert kompetanse, som driver aktiv rådgivning og hjelper små bruk å bli levedyktige.
 • At Asker kommune skal etterspørre økologisk og kortreist mat.
 • At Asker blir en foregangskommune på økologisk drift og produksjon av lokal mat.

Dyrevelferd – gode liv for dyr

De Grønne vil arbeide for tiltak som sikrer bedre liv for dyr. Dyr har verdi i seg selv – uavhengig av nytten de har for oss mennesker. Forbrukerkunnskap, gårdsturisme, åpen gård og gårdsutsalg kan bedre dyrevelferd. Vi vil:

 • Gi støtte, hjelp og informasjon om åpen gård og gårdsturisme.
 • At Landbrukskontoret skal ha elektroniske systemer koblet til Mattilsynet, slik at produksjonstilskudd trekkes dersom dyrevelferden er dårlig.

Sikre at landbrukskontoret har god kompetanse på dyradferd og kan veilede bønder i dyrevelferd og dyrs behov.

 • Jobbe med informasjonskampanjer til kommunens innbyggere, slik at de kan handle mer dyrevennlig.

Innovasjon og grønt skifte i landbruket

De Grønne vil være pådriver for at det grønne skifte i landbruket skal gå raskere – idag går det for sakte. Det lokale landbrukskontoret har en sentral rolle i arbeidet med å få matprxoduksjon til å bli bærekraftig og miljøvennlig. Økologisk og fossilfritt landbruk er sentralt i det grønne skifte. Vi vil:

 • At Landbruksplan kobles tett mot næringsplan.
 • Opprette næringsstimulerende midler som gjør at gründere kan starte denne typen virksomhet. Robotteknologi er også kommet langt og kan f. eks. redusere sprøytemiddelbruk.
 • Koble Askers innovasjonsprogram og næringslivssatsing tett mot landbruket. Asker har et høyt kompetent ingeniørmiljø som vil kunne bidra aktivt til dette.