Natur og miljø – vårt livsgrunnlag

Natur og miljø - vårt livsgrunnlag

FNs bærekraftsmål 15: Liv på land. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.
De Grønne vil, med alle tilgjengelige midler, arbeide for vern og skånsom, kunnskapsbasert utbygging i harmoni med naturen. Vi vil også arbeide for at ødelagt natur rehabiliteres gjennom særlige tiltak. De Grønne setter naturens tålegrenser som ramme for all politikk.

Naturen behøver vern

Naturen og miljøet omkring oss er truet. Truslene er mange: Fremmede arter, forurensing, kunnskapsmangel, administrative rutiner, manglende sektoransvar og samordning og sist og viktigst: Arealinngrep som følge av ambisiøse utbygningsplaner for infrastruktur, bolig og næring. Naturen og miljøet omkring oss behøver vern.

Lovgiving og kommunale planer er ikke nok

De Grønne krever at administrasjonen rigges for en saksbehandling forut for politisk behandling av enkelt-saker. Lover og kommunale planer setter rammer, påbud og mål for naturforvaltningen i kommunene, men det må også sikres gjennom følgende tiltak:

 • Styrking av naturfaglig kompetanse for å sikre at saksbehandlere, viktig nøkkelpersonell og politikere har den nødvendige forståelse av naturmangfoldets viktighet og konsekvenser.
 • Organisatorisk tilpasning for å sikre at kompetent fagpersonell når frem med sine synspunkter.

Natur der vi bor, grønne bomiljøer

De Grønne vil at utbyggingsområder og ombygginger skal planlegges helhetlig med fri natur, bekker og åpent vann, trær og stilleområder. Bolig- og næringsområder blir vakrere og bedre å bo og jobbe i, når natur blir en del av helheten. Vi vil at:

 • Et nett av grønne korridorer og stier med rasteplasser skal forbinde alle områder i Asker.
 • Tilstrekkelige leveområder og næring for Askers plante- og dyrearter skal være del av planleggingen av kommunens bo-, næringsområder og samferdsel.

Natur er viktig for god folkehelse

De grønne legger vekt på det Helsedirektoratet skriver på sine sider om at «Den lokale turveien er det viktigste og billigste idrettsanlegget, og det som har størst potensial for å aktivisere en inaktiv befolkning». Vi vil derfor:

 • Ha nær tilgang til naturen med  lett tilgjengelige stier mellom tettstedene og marka.
 • Hindre nedbygging av grønt-drag og «Hundre-meter skoger».

Marka må bevares – markagrensen er «hellig»

De Grønne vil verne om Vestmarka og Kjekstadmarka som er en rikdom for kommunen. Vi ønsker å bidra til at marka kan brukes av alle på naturens premisser og uten store inngrep gjennom å:

 • Bevare Marka-områdene og verne Markagrensen.
 • Arbeide for tilsvarende grenser i nåværende Røyken og Hurum.
 •  Tilrettelegge, nær viktige utfartspunkter, for at flere, særlig barn og unge, vil bruke marka mer.
 • Søke samarbeid med skogeiere for utprøving av mer natur- og opplevelsesvennlig plukkhogst, slik Oslo kommune gjør med suksess.
 •  Arbeide for bevaring av gammelskog og sikring av truede arter.
 • Få på plass flere tilrettelagte raste- og overnattings-plasser i Askers skoger, for å stimulere til mer friluftsliv.
 • Fjerne «pøbelarter» – skadelige fremmede arter som har spredt seg – planmessig i hele kommunen.
 • Prioritere tradisjonelt friluftsliv og ikke utbygging av skiarena på Solli.

Restaurering av viktig natur

De Grønne vil åpne og rense Askers mange fine elver og bekker, og restaurere våtmarksområder. Vi vil lage sammenhengende blå korridorer for naturmangfold  og naturopplevelse gjennom hele kommunen fra Marka til fjorden, og samtidig ruste Asker bedre for framtidas kraftigere nedbør og hardere tørke.

Null plastforsøpling innen 2020

De Grønne vil støtte tiltak som reduserer plastbruk og gir null plastforurensing i Asker innen 2020.

Lokal plastforsøpling er lett å stanse, hvis det finnes politisk vilje.