Klimatiltak som kutter utslipp – tidsnok

FNs bærekraftsmål 7: Ren energi for alle. Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Fornybar energi er bærekraftig. FNs bærekraftsmål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Forskerne i FNs klimapanel mener to graders temperatur-økning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klima-endringene bli ukontrollerbare. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi.
De Grønne vil være pådriver for økt ambisjon og fremdrift på innsatsområder som i dag er vedtatt med mål i 2030. Det må vedtas delmål og konkrete hand¬lingsplaner som revideres sammen med budsjettet for tiden frem mot 2030. Alle kommunens egne aktiviteter og kjøp skal ha klare klimamål.

Økt ambisjon og fremdrift

Miljøpartiet de grønne tar situasjonen på det dypeste alvor. Vi velger å tro at mye fortsatt kan reddes, hvis vi hver for oss og sammen gjør nok og ikke nøler med å komme i gang. De Grønne vil derfor telle CO2 akkurat som vi teller penger. Vi vil kutte utslipp i tråd med ny kunnskap for å nå målene i Parisavtalen. Våre samfunn har en enorm klimakrise å løse. Meldingene og utsiktene for klimaet på jorden blir mer utfordrende for hvert år som går. Fra forskningshold slås det fast at klima­endringene utvikler seg raskere i negativ retning enn tidligere antatt. Det er avgjørende for livsgrunnlaget vårt at temperaturen ikke øker mer enn 1,5-2,0 grader.

Synlighet og ansvar i klimaarbeidet

De Grønne krever at Asker kommune følger opp mekanismene i Klimaloven, som De Grønne foreslo og fikk vedtatt i Stortinget. Vi tar situasjonen på alvor. Vi velger å tro at mye fortsatt kan reddes, hvis vi hver for oss og sammen gjør nok, og ikke nøler med å komme i gang. Vi vil kutte utslipp i tråd med ny kunnskap for å nå målene i Parisavtalen. Det må vedtas delmål og konkrete handlingsplaner som revideres sammen med budsjettet for tiden frem mot 2030. Vi vil at:

 • Kommunen styres etter et forpliktende, årlig klimabudsjett med sikte på å kutte utslipp med 60% innen 2023.
 • Klima- og bærekraftsrapporteringen legges frem sammen med budsjettet og blir førende.
 • 50% av kommunens ansatte skal sykle, gå eller reise kollektivt til/fra jobb innen 2023.
 • 90% av kommunens mindre biler og 50% av kommunens større biler skal være nullutslippsbiler innen 2020.
 • Veksten i persontransporten tas løpende med kollektiv, sykkel eller gange, jfr. Klimaforliket.
 • Kollektivtransporten kun skal bruke fornybar og bærekraftig energi innen utgangen av 2020 og at kollektivtransporten gradvis skal bli helt utslippsfri.
 • Alle nye lettere kjøretøy i Asker skal være nullutslippsbiler innen 2025.
 • Asker kommune i større grad skal ta i bruk lokal fornybar energi og redusere kjøpt energi med 30% innen 2020.
 • Det etableres solceller og grønne tak på alle egnede takflater i kommunen.
 • Asker kommune skal ha en anskaffelsesstrategi som setter fart på det grønne skiftet, fremmer grønn innovasjon i kommunen og overholder klima og miljømål kommunen setter seg.
 • Alle nye kommunalt finansierte bygg- og anleggspro­sjekter skal være fossilfrie, fortrinnsvis bygges i tre og at det skal velges banebrytende grønn teknologi.
 • Utslippsfrie byggeplasser bør være norm i 2023.
 • Alle kommunens bygg, virksomheter og drift miljøsertifiseres.

Klimavennlige tjenestereiser – tog fremfor fly

De Grønne vil at Asker kommunes reisepolicy endres fra ensidig å legge vekt på hva som er billigst og mest effektivt, til å vektlegge behovet for utslippsreduksjon. Flyreiser representerer en betydelig utslippskilde og bør derfor begrenses. Vi vil at:

 • Reiser til Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Stockholm og København skal gjennomføres med tog.

Fossilfri fritid på fjorden

De Grønne vil at Asker allierer seg med andre kystkom­muner i Oslo og Drammensfjorden for en – på sikt – fossilfri fritidsflåte. Askers flere tusen fritidsbåter er en viktig utslipps- og forurensningskilde. Det gjelder klima­gassutslipp, bunnstoff og båtvrak. For visse farkoster er energibruken nærmest hemningsløs og i sterk kontrast til det løpende begrensingsarbeidet som lenge har vært styrende for bilparken. Vil vil derfor:

 • Etablere elektrisk fergetrafikk mellom destinasjoner i Asker og Oslo.
 • Få til ordninger med båtutleie med sikte mot etablering av en delingsøkonomi for enkle fritidsbåter.
 • At fritidsbåtflåten må underlegges de samme krav til utslippskutt som kommunen for øvrig – 55% utslipp­skutt innen 2030, men med ambisiøse etappemål. Flere seilbåter og færre «dieselslukere».

Sunn mat og redusert offentlig kjøttforbruk

De Grønne vil at kommunen skal servere sunn og ren mat. Dyrevelferden bør stå sentralt når det offentlige tilbyr kjøtt. De Grønne vil:

 • At kommunens kantiner og storkjøkken skal tilby kjøttfrie retter eller fisk to dager i uken. Der det serveres flere retter skal det tilbys et kjøttfritt alternativ hver dag.
 • Ha Debio sertifisering av kantiner og økt tilbud av økologiske produkter.
 • At alt kjøtt som brukes i kommunen og dens virksomheter skal være økologisk.