Folk først i trafikken

Fns bærekraftsmål 9: Innovasjon og infrastruktur. Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse miljømessige utfordringer som følger utbyggingen av infrastruktur.
De Grønne vil møte utfordringene gjennom styrket kollektivtrafikk, smart trafikkregulering, bedre vilkår for kollektivpendlere, sykkel og gange, miljøvennlig fergedrift og moderat utvikling av tilførselsveier. Dette vil kunne gi et fullverdig transportsystem. Vi kan ikke øke kapasitet på veiene når vi allerede har for mye trafikk og utslipp og vi kan ikke ødelegger mer natur og areal når vi allerede har ødelagt for mye.

Dagens persontrafikk utfordrer miljøet

De Grønne vil prioritere en større kollektivsatsing. Når nye Asker er etablert vil vi ha en kommune med ulike forutsetninger for fremtidig persontrafikk: Urba­nisering og stor befolkningstetthet i nord gjør kollektiv-satsing helt nødvendig for å sikre fornuftig og klima­messig forsvarlig trafikkavvikling. Spredt bebyggelse, mindre tettsteder og bygdepreg i sør krever fortsatt bruk av personbil som dominerende fremkomstmiddel, supplert av kollektive løsninger. Slemmestadveien og Røykenveien er sterkt belastet, med til tider utilfredsstil­lende fremkommelighet. Vi vil utrede:

 • Bruken av bompengeløsninger og veiprising i regionen.
 • Moderne mobilitetsløsninger rundt Oslofjorden innenfor rammen av dagens kunnskap, teknologi og miljøforpliktelser.

Å gå og sykle er bra for helsen og miljøet

De Grønne vi ha høyt trykk på trafikksikkerhet og bedre tilgang til trygge gangveier og sykkelstier i hele kommunen, samtidig som vi anerkjenner at behovene er veldig ulike og at tiltak må rette seg deretter. Situasjonen for myke trafikanter er veldig ulik når en sammenligner ulike deler av den nye kommunen og vi vil derfor:

 • Sikre en radikal styrking av innsatsen for å sikre gående og syklendes vilkår i kommunen.
 • Prioritere innsats for å sikre gang og sykkelveier fra boligområder til skoler og mellom tettstedene, hvor dette fortsatt mangler. Denne innsatsen kombineres med restriksjoner og fartsgrense på bilbruk i skolenes nærhet. Sikre skoleveier vil lære barna å bruke bena mer enn tilfellet er i dag. Her er utfordringene særlig store i Røyken og Hurum.
 • At transportsyklister sikres egne merkede felt i kjørebanen på veier med hastighet 50 km/t eller lavere. Sykkelbanen skal følge kjøreretningen, ha forkjørsrett i kryss og være uten kanter og gateparke­ring. Tilrettelegging av slike sykkelbaner prioriteres i samsvar med trafikkgrunnlag.
 • For strekninger med hastighet over 50 km/t og stort potensielt trafikkgrunnlag skal det bygges sykkelvei med fortau for å sikre rimelig separering av gående og syklende.
 • I tettbebygde strøk vil vi at Oslostandarden for sykkel­veibygging skal gjelde.
 • Etablere sykkelhotell ved alle jernbanestasjoner.

Smart trafikkregulering – bedre trafikkavvikling

De Grønne vil prioritere smart trafikkregulering. Vi er overbevist om at urban trafikkavvikling skjer kollektivt. Vi har de veiene vi har, men trafikken kan avvikles smar­tere, uten at det nødvendigvis må bygges ny vei. Smart trafikkregulering innebærer en løpende overvåking av

trafikkflyten på veier med kollektivtrafikk. Når trafikkfly­ten hemmes ved for stort antall kjøretøyer på veien vil lysregulering gi fortrinnsrett til bussen, mens privatbiler må vente. Smart trafikkregulering gir bedre trafikk-av­vikling – uten bruk av bommer og betaling. Når bussen når sitt mål i tide vil flere bruke den fremfor egen bil.

Bedre kollektivtrafikk fremfor mange biler

De Grønne vil løse trafikksituasjonen rundt Asker stasjon gjennom særlige tiltak. Jernbanen tilbyr hyppige togav­ganger og mange vil parkere bilen og ta toget til fjernere destinasjoner. Tilførselsveiene, særlig Røykenveien, er overbelastet. Busser og biler står i kø og parkeringssitu­asjonen i Asker er uholdbar. Vi vil derfor:

 • At det etableres høyfrekvent matebuss fra/til enkelte større boligområder og jernbanestasjoner i kommunen. Matebussene bør være et gratis tilbud for alle.
 • At matebussen gis fortrinn i rushtidsavviklingen gjennom ulike trafikkreguleringstiltak.
 • At lokalbusser i større grad sikrer kollektiv tverrforbindelse i kommunen.
 • Styrke togtilbudet på Spikkestadbanen og tilrettelegge Asker stasjon for direkte og raskere tog fra Spikkestad til Oslo.
 • Vurdere opprettelse av direkte bussforbindelse fra destinasjoner i Hurum til Oslo og Drammen.
 • Sikre trasé for Spikkestadbanens forlengelse til Hurum.
 • At persontrafikk på fjorden fra Sætre, Slemmestad og Vollen til Oslo videreutvikles med elektriske hurtigbåter og hyppigere avganger.
 • Innføre ungdomstakst på kollektivreisekort som gjelder hele døgnet (ikke bare som skoleskyss).
 • Gjøre enkeltreiser med kollektivtrafikk billigere og utvide kapasitet for parkering utenfor Asker sentrum betydelig.

Grønn visjon for E18

De Grønne er konsekvente motstandere av den planlagte utvidelsen av E-18, som vil gi økt privatbilisme. En ny E-18 er vedtatt bygget – stikk i strid med klimaforlikets gyldne mål om at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. De Grønne er for en balansert oppgradering av E-18. Vi vil prioritere ekspressykkelvei, egne ekspressbussfiler og styrket støyskjerming. Lokk over E-18 ved Asker sentrum vil fjerne en viktig barriere og bidra til styrket sentrumsutvikling. De Grønne vil:

 • Motarbeide økt privatbil-andel på E-18 fra Asker til Oslo.
 • Avverge utvidelse av E18 og jobbe for miljø- og klima­vennlig oppgradering av E18 som forbedrer de myke trafikantenes kår.