Vi ønsker stell og vedlikehold av Askers friområder

Det er mye natur i Asker, og takk og pris for det! Vi har skog, natur- og friluftsområdene i marka, en lang kystlinje med kyststier, badeplasser og vakre kulturlandskap med dyrket mark i deler av kommunen. Spesielt nå er det de lokale friområdene som er de mest vesentlige og blir mest brukt, enten de er eid av kommunen eller private grunneiere.

30. april 2020

Et friområde må ikke være en park, men friområdene må være tilgjengelige og naturlige. Det er viktig at friområdene fremstår hyggelige med miljø- og brukervennlig vegetasjonspleie, vedlikehold av turstier med god skilting der det er behov for det, og kanskje en hvilebenk for eldre og andre. Mange som bruker friområdene i disse dager, har oppdaget at virkeligheten ofte er en annen.

Når vegetasjonen vokser så tett at det er vanskelig å gå, når stien er sølete og hvileplassene mangelfulle, virker det som om friområdene er glemt av kommunen eller de som eier grunnen. Sånn bør det ikke være. Særlig ikke nå.

Friområdene er viktige naturområder i innbyggernes nabolag
Vi mener det er viktig for folks trivsel, helse og livskvalitet at friområdene pleies. At de skjøttes gjennom planlagt tilrettelegging og regelmessig tilsyn og vedlikehold. Når behandling av friområdene virker mer preget av skjødesløshet, ofte begrenset til sikkerhetshensyn eller felling av trær, enn planlagt tilrettelegging for lokalbefolkning og regelmessig tilsyn og vedlikehold, mister vi en viktig verdi.

Vi er så heldige i Asker at de aller fleste kan oppsøke nærnatur når vi er lei av hjemmelekser og hjemmekontor og søker avveksling ute i nærområdet for mosjon og naturopplevelse, eller skal lufte bikkja. Friområdene er viktige naturområder i innbyggernes nabolag og viktige for voksne og barns naturopplevelse, utfoldelse og rekreasjon. De trenger brukervennlig og regelmessig skjøtsel som også ta estetiske hensyn.

Vi ønsker at kommunen viser omsorg for sine helt lokale friområder og trapper opp tilsyn og vedlikehold. Å innløse privateide friområder som i dag ikke holdes i hevd, vil også kunne gjøre en stor forskjell.

Det finnes gode eksempler på at de lokale velforeningene er nyttige samarbeidspartnere for kommunen og andre grunneiere, både med hensyn til å varsle om behovet for nødvendige skjøtsel og å kunne stille dugnadsressurser til rådighet for enklere tiltak. Kanskje lokalsamfunnsutvalgene som er og skal bli etablert, kan eie denne oppgaven?! Kommunen bør også kunne bruke lokale håndverkere og næringsliv til friområdevedlikehold.

Ingen friområder er for små til å fortjene stell og omsorg, og den merkelige tiden vi lever i nå, er et godt tidspunkt for å huske dem.

Hanne Lisa Matt og Guttorm Grundt,  gruppeleder og medlem i Asker MDG
30. april 2020, kl 07:07