Klimagasser – budsjett og regnskap

Mye er gjort for å beskrive klima og miljø-utfordringen i de tre kommunen som nå går sammen til en ny Asker-kommune. Kommunale rapporter analyserer situasjonen og setter mål for en bedre fremtid. Målene ligger ofte langt frem i tid.

 

27. mars 2020

Opp gjennom tiden har vi hatt mange mål i miljøarbeidet. Svært ofte har det vært mål som nettopp ikke er blitt nådd. Nye administrasjoner og nye politikere har ikke følt seg forpliktet av mål satt av forgjengere. Sånn har tiden gått og trusler mot artsmangfold og klima har blitt stadig verre, til tross for mange gode mål for forbedring satt allerede for 30 år siden og mer.

Et fjernt mål er ikke nok. Målet må underbygges med budsjetter som beskriver veien mot målet. Til hvert mål og til hver post i budsjettet må det knyttes ansvar for iverksettelse av nødvendige tiltak. Det må føres regnskap som viser utviklingen i forhold til budsjett og mål. Dette er velkjent i all økonomisk oppfølging. Slik må det også være på utslippsområdet.

Miljøpartiet De Grønne vil at kommunen skal telle Co2 som det telles penger og at det gjøres som en løpende del av kommunens planlegging og rapportering.

Situasjonen i dag preges av til dels motstridende tallmateriale. Tall fra ulike kilder gir ulik beskrivelse av nåsituasjon og utvikling. Man kan velge tall etter ambisjon og hensikt i diskusjonen. Oppslutning om tiltak vanskeliggjøres.

I denne situasjonen er det gledelig at Miljødirektoratet nå har utarbeidet et nytt og mer sofistikert modellverktøy for beskrivelse av utslipp fra ulike kilder på kommunalt og regionalt nivå. Med en autorisert, modellert beskrivelse av lokale utslippstall blir neste skritt å utarbeide budsjetter eller etappeplaner for den nære fremtiden, på veien mot det fjernere målet.

På dette området har Oslo kommune, med MDG sentralt plassert i byrådet, gjort et stort arbeid som andre kommuner kan høste av. Oslo Kommune har, i tråd med intensjonene i Klimaloven, utarbeidet utslippsbudsjett for løpende markering av kortperiodiske ambisjoner – med tilhørende tiltak. Oslo Kommune legger Miljødirektoratets nye modellberegninger til grunn for budsjett og regnskap på dette feltet.

Miljøpartiet De Grønne vil i det nye Kommunestyret være en pådriver for at erfaringer fra Oslo blir lagt til grunn når ny Klima, Energi og Miljøplan skal utarbeides for de sammenslåtte kommuner. Da er det særlig viktig at det etableres etappemål og budsjetter for en tettere oppfølging av utslippsreduksjoner i lys av mål som ligger fjernere i tid.

Even Gulowsen, Styreleder i Nye Asker MDG