Fotocredit: Dan Uneken

Ja til trygge gang- og sykkelveier!

Siden mai har Hanne Lisa Matt (1. kandidat for Nye Asker MDG) stilt to interpellasjoner med fokus på trafikksikkerhet i Røyken sentrum.

26. juni 2019

-Jeg har to ganger denne våren hatt interpellasjoner til kommunestyret om trafikksikkerhet i Røyken sentrum. Det har bare delvis ført til handling, sier Matt.

Politisk enighet

I forbindelse med sykle til skolen aksjonen i mai, framsatte Matt en interpellasjon i kommunestyremøtet.

Spørsmålene dreide seg om trafikksituasjonen i Røyken sentrum og hvilke strakstiltak som kunne settes i verk for å sikre tryggere ferdsel for myke trafikanter. På spørsmålet om å male opp eksisterende overgang var ordføreren klar på at dette ikke var å anse som trafikksikkerhetstiltak, men en vedlikeholdsoppgave.

– Det resulterte i at gangfeltet ved Kiwi ble malt opp ganske raskt etter dette møtet, sier Matt.

Det var det stor politisk enighet om at trafikksikkerhetstiltak er en viktig sak og et overveldende flertall av kommunestyret stilte seg bak interpellasjonen fra Matt.

Ønsker sammenhengende gang og sykkelvei

Hun påpeker at det er mange både biler, syklister og myke trafikanter, som ferdes langs Spikkestadveien i området rundt Røyken Sentrum.

-Jeg savner en mulighet til å ferdes sammenhengende som myk trafikant på gang- og sykkelvei, eller fortau og overganger gjennom sentrum, sier Matt.

Hun mener små tiltak som er enkle å utføre bør kunne utføres uten stort byråkrati. Oppmerkingen av gangfeltet var et direkte resultat av interpellasjonen, men hun mener det ikke ble gitt klare nok svar på spørsmålene som ble stilt og rettet derfor en ny interpellasjon i kommunestyremøtet i juni.

Ikke fornøyd med svaret

Men svaret på å gjøre noe mer og igangsette enkle tiltak som å male opp overganger slik at man har en sammenhengende trygg vei for myke trafikanter gjennom Røyken sentrum var det lite vilje til å prioritere.

– Tvert imot ble det fra ordføreren svart på tiltak jeg ikke hadde etterlyst. Jeg mener at vi med enkle og ganske kjappe grep kan gjøre sentrum og tilgrensende veier og boliger mye tryggere for barn og voksne som går og sykler, sier hun.

Matt synes det er veldig spesielt at det ikke prioriteres politisk å be om disse midlertidige tiltak, og påpeker at det ikke er en ny situasjon man er oppe i.

– Familien Grinde Helle har holdt på lenge uten hell. Jeg opplever at man gjemmer seg bak «prosesser, vurderinger og byråkratiet» framfor å brette opp ermene, avslutter hun.

MDG politikeren har fått mange positive reaksjoner etter den første interpellasjonen. Og hun mener trafikksikkerhet er noe av det mest aktuelle tema for mange.