E18 –  MDG som bremsekloss

Er E18 – i sin foreliggende form – et etterlengtet prosjekt for «alle»?

 

11. mai 2020

Even liggende 2560*1652

E18 –  MDG som bremsekloss for miljøsynder

Kari Sofie Bjørnsen (H) beskriver i Budstikka 6. mai de pågående forhandlingene om ny E18 gjennom Asker og Bærum. E18 er for majoriteten i Asker og Bærum «et etterlengtet prosjekt for smartere trafikkavvikling, tettstedsutvikling ved knutepunktene, effektive kollektiv og sykkeltraseer, og ikke minst, fjerning av dagens håpløse vei med alt det den medfører av støy, støv, forurensing og kø for nyttetrafikken og våre innbyggere»

Mot dette lokale majoritetssynet er MDG, iflg. Bjørnsen, preget av ideologisk sneversyn med bare ett mål:  «å få stanset prosjektet».  Bjørnsen vet selv meget godt at det hun skriver er feil. MDG i Asker har programfestet at vi er for

  • en oppgradering av E18 med lokk eller tunnel forbi Asker (til beste for tettstedsutviklingen)
  • ekspress-sykkelvei og bedre vilkår for kollektivtrafikken
  • smart trafikkavvikling og bedre vilkår for nyttetrafikken

MDG har imidlertid et klart standpunkt mot at E18 oppgraderes for økt personbiltrafikk.  Vårt standpunkt er i trygg harmoni med klimaforliket i Stortinget som sier at veksten i persontrafikken inn mot de store byene skal tas med kollektiv, sykkel og gange.

Det prosjektet majoriteten ønsker seg, svarer ikke på dette overordnede målet.

Det er grunn til å minne om at E18 gjennom våre bygder i overveiende grad betjener lokal persontrafikk.  Stor avlastning kan derfor påregnes gjennom et krafttak for kollektivtrafikken.

MDGs konsekvente motstand mot økt personbiltransport i urbane strøk bunner i vår ideologiske omsorg for klima og miljø, som er menneskenes livsgrunnlag og dermed en forutsetning for vår alles langsiktige velferd. For oss er dette et imperativ, ikke bare i generelle uforpliktende sammenhenger, men også i møte med praktisk virkelighet.

Vi vet at verden nå styrer mot en global oppvarming på 3 – 4 grader, hvis ikke omfattende tiltak iverksettes.  Samtidig ser vi utviklingen av en alvorlig artsmangfoldskrise som truer vårt livsgrunnlag.  Disse kriser utvikler seg langsomt og vi venner oss gradvis til konsekvensene.

Men jo lenger vi venter med å endre kurs, jo mer inngripende blir tiltakene vi og våre barnebarn må tåle.

La ikke «bærekraft» bli reservert for planer og festtaler, men la det få betydning når løsninger skal finnes for E18 til det beste for folk og miljø.

Vi støtter flere oppgraderende tiltak på E18, men er konsekvent mot et prosjekt som vil bringe personbiltrafikken til nye høyder til ugunst for byer og tettsteder. Husk: Ingen reiser  begynner eller slutter på E-18.  Bilen skal fra et tettsted til et annet og på reisen skal den belaste flere gater og lokalveier. En oppgradert E18 må bli en løsning som står seg for fremtiden.

Even Gulowsen

MDG-medlem i Asker