Fotocredit: Dan Uneken

Det blåblå Asker og Brønnøya

Høyre med ordføreren i spissen er med rette stolte av at Asker har valgt å tufte den nye kommunen på FNs bærekraftsmål. Det er imidlertid ikke nok å skrive at bærekraftsmålene skal ligge til grunn for alle beslutninger. Politikerne må ta konsekvensen av hva målene betyr i praksis. Det gjør ikke Høyre.

 

24. juli 2019

Et grovt eksempel er vedtaket Asker kommunestyre fattet 11. juni som konkluderte med at gjeldende reguleringsplan for Brønnøya ikke skal håndheves. Det ble uttalt i klartekst: «Eiendomsretten står over Naturmangfoldsloven». Ja, du leste riktig.

Brønnøya er et unikt lite samfunn med mange fritidshus og noen fastboende, og øya blir stadig omtalt som en bilfri perle i Oslofjorden.

I dag sier heldigvis de aller fleste grunneiere og offentlige instanser at Brønnøya skal forbli bilfri. Men slikt må håndheves politisk. Det sier seg selv at jo større press det blir på øya, jo større vil kravene til infrastruktur bli.

Den opprinnelige reguleringsplanen for Brønnøya ble stadfestet i 1929. Brønnøya var da nesten ubebygd, bortsett fra Brønnøya Hovedgård. Planen fra 1929 sier at eiendommene skal bebygges «villamessig». Det er tolket som et ønske om høy bygningsmessig kvalitet. Bebyggelsen som ble oppført før krigen var utelukkende sommerhus eller hytter.

I gjeldende reguleringsplan (fra 1995) har 16 eiendommer på Brønnøya helårsstatus, mens resten er regulert til fritidseiendommer. Men nå har altså kommunen fått marsjordre fra Askers styrende politikere om ikke å følge sine egne planer. Det er alvorlig.

Argumentene Brønnøya Grunneierforening bruker for å forsvare at Brønnøya egentlig var regulert til helårsboliger er de samme som ble anvendt under en rettssak i Lagmannsretten i 1993. Dommer slår fast at reguleringsplanen fra 1929 omhandler fritidsbebyggelse: altså hytter.

Det faktum at flere av fritidseiendommene blir bebodd året rundt har Asker kommune stilltiende godtatt. Flere av disse beboerne har ønsket å få omregulert hyttene til helårsboliger og tok initiativ til å lage en ny reguleringsplan. Denne planen ble tilbakevist av Fylkesmannen.

Da saken om registrering av helårsboliger ble behandlet i kommunestyret 11. juni innledet bygningsrådets leder fra Høyre saken med å varmt takke Brønnøya Grunneierforening for et godt samarbeid. Foreningen består av Brønnøya-beboere som i mange år har arbeidet for at flere fritidseiendommer skal få helårsstatus.

Hvorfor nevnes ikke samarbeid med Brønnøya Vel, som representerer alle som har eiendommer på Brønnøya? Eller Bilfri Brønnøya, som arbeider for å ta vare på Brønnøya som en artsrik fritidsøy? Husk at et klart flertall av grunneiere, organisasjoner og offentlige organer gikk imot forslaget om å tillate flere helårsboliger i en høring i 2013–15.

Høyre og Frp setter nok en gang eiendomsretten over miljøet og allmennheten! Flere helårsboliger vil føre til en reduksjon av biologiske mangfold og rekreasjonsverdien for allmennheten. Hvor ble det av FNs bærekraftsmål?

 

Hanne Lisa Matt, 1.-kandidat Miljøpartiet De Grønne Nye Asker