Hovedkrav

MDGs hovedkrav til en ny regjering er at den:

 

 

  • tar globalt ansvar og setter et forpliktende mål om å kutte 95 prosent av norske klimagassutslipp innen 2035, og styrer etter årlige klimabudsjetter for å nå målet.

 

  • får på plass en ambisiøs naturlov som sikrer at vi stanser tapet av natur og gjenoppbygger det biologisket mangfoldet. Kravet er at det etableres et nasjonalt arealregnskap, med mål om arealnøytralitet slik at neste generasjon fremdeles kan oppleve en rik og variert norsk natur.

 

  • slutter å subsidiere olje- og gassnæringen med milliarder, og heller satser på tusenvis av nye, trygge grønne jobber.

 

  • sier nei til nye motorveiprosjekter, og ja til satsing på kollektivtrafikk, jernbane, rassikring og trygge sykkelveier.

 

  • gjør det lettere å velge miljøvennlig, og innfører en sosial og geografisk rettferdig klimabelønning, reduserer kollektivprisene i hele landet med minst 20% og fjerner merverdiavgift på kulturopplevelser, reparasjoner, gjenbruk, frukt og grønt, samt øker prisen på flyreiser og nye fossilbiler.

 

  • lager forpliktende planer for å redusere det norske materielle forbruket til et faktisk bærekraftig nivå med rettferdig fordeling nasjonalt og globalt, i tråd med FNs bærekraftsmål. Det betyr økt skatt for de som har mest, og lavere for de som har minst. Vi må samtidig få et helhetlig regelverk og avgiftssystem for ansvarlig forbruk som fremmer velferd og miljø globalt.

 

  • innfører en ny jordbrukspolitikk for å heve selvforsyningsgraden til 60 % innen 2030 gjennom mindre intensivt husdyrhold, kraftig styrket planteproduksjon og helhetlige, bærekraftige produksjonsmetoder. Snur nedbyggingen av landbruket, rekrutterer flere bønder og hever inntektsnivået for matproduserende bønder opp på nivå med andre yrkesgrupper.