Hvorfor forsvarere av E18-utbyggingen tar feil og ødelegger for din hverdag

Skulle du også ønske deg mindre kø, flere busser, billigere månedskort og bedre vedlikeholdte fylkesveier? Da er det greit å følge med på hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet presser gjennom vest for Oslo.  

3. september 2020

Til tross for å ha skrevet under på et politisk løfte om bedre kollektivsatsing og en mer fremtidsrettet politikk, har AP og SP i Viken nå bestemt seg for å stille en garanti for en utdatert motorvei med anslått kostnadsramme på 17 milliarder. Men vær klar over at dette beløpet kun gjelder den fire kilometer lange strekningen frem til Strand. Ny E18 som Askers politikere håper på har en prislapp på 60 milliarder og er ikke finansiert.

 

Vi i De Grønne mener at dette er et generasjonsran, og et brudd på løftene som ble gitt velgerne i den politiske plattformen for Viken.

 

Hvorfor skal du i Asker eller i resten av Viken bry deg om saken? Jo, fordi milliardene som brukes på større veier i Vikens rikeste kommuner i stedet kunne løst køene, styrket kollektivtilbudet, særlig til ungdom i distriktene, og fylkesveinettet i hele østlandsregionen. Vi trenger pengene til veivedlikehold, smart trafikkstyring, rassikring og trygge skoleveier i hele Viken, og bør bruke ressurser på å beskytte matjord og natur langs med veiene.

Da vi i Miljøpartiet De Grønne inngikk samarbeid med AP, SP og SV i Viken fikk vi dem med på en plattform der vi skulle gjøre alt i vår makt for å stoppe ut-esingen av E18-prosjektet og sette fart på helt nødvendige vedlikeholds-, sykkel- og kollektivsatsinger. Nå kastes MDG og SV ut av fylkesrådet for å gi rom for en diger motorvei som fagfolk og Ruter gir dårlige skussmål og som vil gjøre at folk vil få en uanstendig høy bompengebelasting.

 

Når vi vet at 1) hovedutfordringen på E18 Vestkorridor er matpakkekjøring noen timer av døgnet, 2) økt veikapasitet fører til mer kø 3) strekningen ligger i et område som har best mulighet for kollektive løsninger i landet, er konklusjonen etter vårt syn veldig enkelt. Vi må bruke pengene på å gjøre det enklere og rimeligere å reise miljøvennlig slik at de som trenger det har plass på veien. Alt annet er enormt usolidarisk for mennesker og miljø.

 

Store veiprosjekter har det med å bli dyrere enn først antatt, og E18 Vestkorridoren er ikke et unntak. Kostnadsrammen har gått fra 14 milliarder i 2016 til 17 milliarder allerede nå, lenge før første spadetak er tatt.

Og regningen? Ved siden av å øke bompengeutgiftene, må den betales ved å flytte midler fra andre satsinger. Med andre ord, dårligere busstilbud, dyrere reiser og mindre penger til vedlikehold av veiene vi allerede har.

Transportøkonomisk institutt har vist at mere vei kun fører til flere biler, ikke mindre kø. Vi står midt i en klima- og naturkrise. Da kan ikke motorveipatrioter i Viken og Bærum få viljen sin på bekostning av fellesskapet. Deres oppskrift gir kun mer utslipp, mer kø og dårligere luftkvalitet.

 

Det må bli en fryd å reise kollektivt i fylket vårt. Da må pengene brukes klokt, og ikke ved å pøse inn milliarder av skattebetalernes penger i et prosjekt som for lengst har gått ut på dato. Det vet også Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men de velger allikevel å prioritere en motorvei og forsvare den med fagre ord. Det synes vi er ille.

 

Hanne Lisa Matt

Gruppeleder Asker MDG

 

Sandra Baldvinsson Sotkajærvi

Styreleder Asker MDG

 

Kristoffer Robin Haug, 

Nylig avgått fylkesråd for kollektiv i Viken, MDG